LEGEBILTZARREAN LANKIDETZAN JARDUTEKO OINARRIEN AKORDIOA, 1999-2002 LEGERALDIKOA

EAJ, EH eta EA indar politikoetako buruzagiek eta Juan Jose Ibarretxe EAEko lehendakariak Eusko Legebiltzarrean lankidetzan jarduteko hitzarmena sinatu zuten atzo goizean Gasteizen. Hona hemen akordioaren testu osoa, hitzez hitz eta atalez atal.

I.- Hitzaurrea

Euskal Autonomia Erkidegoan, 1998ko urriaren 25ean izandako hauteskunde autonomikoen ondoren agertutako hauteskunde-egoerak eta Eusko Jaurlaritza eratzeko ondorengo prozesuak sortutako eszenatokian, EAJ-PNVk eta EAk osatutako koalizioak hartu du gobernatzeko ardura.

Bi alderdien arteko Koalizio Akordioa osatzen zuten puntuak zehaztu ziren oinarrizko agirian, batez ere eranskineko azken xedapenean, “Instituzioen ekinbide politikoa koordinatzeko arauak” jasotzen dituenean, honako hau ezarri zen: “EAJ-PNV eta EA alderdiok, Koalizio Akordioa izenpetzen baitugu, eta bat eginik instituzioen ekinbide politikoa koordinatzeko arauetan aurreikusitaoarekin, hitz ematen dugu adostasun-formulak erabiliko ditugula beste indar politikoekin, horrela ahalbidetuko baita legealdi honetako egonkortasun politikoa eta instituzionala”.

Egoera horretan, eta Euskal Herria, gure herria, orain bizitzen ari den politika-aldi berri honetan, uko egin ezin zaion helburua da hau: euskaldun guztiek beren erabaki-ahalmena eta beren etorkizuna eraikitzeko borondatea askatasunez adieraz dezaten, eta hori guztia demokratikoki eratu ahal izan dadin, bide egokiak aurkitzeko esparru eta metodoak bilatzea eta garatzea.

Testuinguru berri honetan, Euskal Herritarrok-ek koalizioko bi alderdiei Legebiltzarrean laguntza nahikoa emateko bere erabakia azaldu du; halaber, Eusko Legebiltzarreko eremu instituzionalean elkarren arteko eta baterako lanean jarduteko oinarri iraunkorrak diseinatzeko asmo sendoa eta apostuari irmo eutsiko diola adierazi du. Horretarako, agiri hau izenpetzen dutenak bat datoz Lankidetzako Oinarrien Akordioak politikako printzipio tinkoetan oinarritu behar direla aitortzerakoan, hain zuzen ondorengo idatz-zatian aldarrikatzen diren printzipioetan.

II.- Oinarrien akordioaren printzipio politikoak

Lehenengoa.- Euskal Herrian dagoen gatazka politikoa konpontzeko bide erabat politiko eta demokratikoen aldeko apostu garbia berresten dugu.

Bigarrena.- Horren ondorioz, eta ETAk joan den irailean azaldutako ekimenak euskal gizartean sortutako ilusio eta itxaropenari so eginaz, indarkeriazko ekintza eta agerraldi guztiak desagertzearen alde gaude.

Hirugarrena.- Printzipio politikoen marko honekin bat, eta zabaldutako prozesua garatzerakoan oztopoak sor daitezkeela jakinik, gure gain hartzen dugu oztopo horiei aurre egiteko obligazioa, eta hitza ematen dugu, batetik, indar, ekimen eta erantzun guztiak prozedura erabat demokratikoetatik bideratzeko, eta, bestetik, norbanakoen zein giza taldeen eskubideak urratzen dituzten ekintzak eta erantzunak behin betiko desagertarazteko konpromisoa hartzen dugu.

III.- Legebiltzarrean lankidetzan jarduteko oinarrien agiria

Agiri honen helbururik nagusiena Legebiltzarrean Jaurlaritzari laguntza emateko oinarriak erabakitzea da. Hori kontuan izanik, bereizi ere argi bereizten da bat dela Jaurlaritzari sostengua ematen dion programa onartzea, eta bestea, Legebiltzarrean laguntza ematea egonkortasun politikoa berma dadin eta Jaurlaritzaren lan egonkor eta koherentea garatzeko mekanismo egokiak sor daitezen, legealdi honetan ekingo zaion aldi berriak eskatzen duenez. Horiek horrela, agiri honen helburua da Jaurlaritzari sostengua ematen dioten alderdien eta Euskal Herritarrok-en artean legebiltzar-lanean koordinatuta jarduteko oinarriak erabakitzea eta, halaber, izenpetzaileen artean Legebiltzarrean era batera eta berera funtzionatzeko egitura finkatzea.

Koordinazio eta lankidetza hori garatzeko honako printzipio hauek aginduko dute:

Legebiltzarreko jarduera eta koordinazioaren printzipio nagusiak.

Lehenengoa.- Instituzio-ekintzako jarraibideak eta horien ondoriozko ekimenak barne-eztabaida bidez erabakiko dira, eta botoen arabera garatuko eta burutuko, era bateratuan. Horretarako, Jaurlaritzari sostengua ematen dioten alderdiek eta Euskal Herritarrok-ek Legebiltzarrean euren artean izango duten lankidetza eta lan-koordinazio batuak honakoari begiratuko dio: agiri honetan ezarrita dagoen eremu eta irismenaren barrruko lege-egitasmo, plan, legebiltzar-ekimen eta programetan jasotako politika sektorialaren eduki materialari. Politika orokorreko gaiei dagokienez, jarduera-printzipioen erreferentzia alderdi politikoek erabakitzen dutena izango da; horretara, izenpetzaileek batera jardungo dute politika-prozesu osoa finkatzea helburu duten legebiltzar-ekimen politikoetan, baita beste taldeek prozesu hori haustera zuzendutako ekimenen aurka ere.

Bigarrena.- Jaurlaritzari sostengua ematen dioten legebiltzar-taldeek eta Euskal Herritarrok-ek harreman jarraia izango dute, eta antolatuta eta koordinatuta egongo dira beti Akordio hau eta honen puntu guztiak behar bezala beteko direla bermatzeko. Horretarako, lan koordinatu honek eskatzen dituen mekanismo zehatzak erabakiko dituzte hiru legebiltzar-taldeek.

Hirugarrena.- Irizpideetan aldeak sortuz gero, elkarrizketaren eta akordioaren bidez jarrerak hurbilduz konponduko dira.

Laugarrena.- Jaurlaritzari sostengua ematen dioten taldeen eta Euskal Herritarrok-en ekintza Legebiltzarrean ordezkatutako politika-aniztasunari eta euskal gizarte osoari begirune betea izanik burutuko da.

Bosgarrena.- Legebiltzarrean ordezkaritza legebiltzar-taldeei dagokien arren, komenigarria da gizarte eta ekonomi arloko beste eragileen partaidetza publikorako bideak ere ezartzea. Horretarako, agiri hau izenpetzen dugun alderdiok hitz ematen dugu gizarteari begira eramango dugula Legebiltzarreko dinamika, eta, batez ere, gizarteko bizitzan jarduten duten sektoreen partaidetza ahalik eta handiena izan dadin. Horregatik, Jarraipen Batzordeak bestelako konpromisoak hartu arren, lege-egitasmoei, planei eta garrantzizkoak diren programa eta jarduerei dagozkien Jaurlaritzaren ekimenetan jaso egin beharko da ekimen horietako bakoitzaren eraginpeko gizarte zibilaren iritzia.

Seigarrena.- Printzipio hauek, eta garatuko dituzten arau eta jarduerak, kasu bakoitzak eskatzen duen malgutasunez ulertuko eta ezarriko dira, eta elkarrekikotasunaren eta leialtasunaren irizpidez; beraz, ekidin egingo dira jarrera oztopatzaileak, irizpide ezartzaileak, eta beti ahaleginak egingo dira beharrezko negoziaziorako, elkarrizketarako eta akordiorako.

Zazpigarrena.- Talde bakoitzak bere alderdiaren jarrera ideologikoen eta programatikoen arabera defendatzen dituen irizpideak adierazteko askatasunak eta botoaren orientazioak murrizketarik jasan gabe beteko dira printzipio hauek. Hori horrela zainduko da baldin eta aurreko printzipioak errespetatzen badira eta legegintzan ondorioak ekartzeko ekimenak ez badira, ekintza betearazlean eraginik ez badute edo aurrekontuei ondoriorik ez badakarkiete, Jarraipen Batzordearen irizpidez edo, hala badagokio, Koodinazio Batzordearen irizpidez.

Jarraipen Batzordea. Sorrera eta jarduteko modua.

1.- Akordio honetarako Jarraipen Batzorde bat sortzen da. Lehendakaria izango da buru bertan, eta osatuko duten kideak gutxienez hauek dira: EAJ–PNVtik eta EAtik sailburu eta legebiltzarkide bana, Euskal Herritarrok taldetik bi legebiltzarkide, eta hiru talde politikoetako batzorde eragileetako bina kide.

2.- Batzordea sei hilabetero bilduko da, baita Akordioa izenpetu duten hiru talde politikoetako batek eskatuta ere, akordioa bete denentz ebaluatzeko.

3.- Era berean, bilduko da Akordio honetan jasotako puntuak interpretatzeko, eta, behar denean, ekimenen irismena zehazteko bilduko da.

4- Euskal Herritarrok legebiltzar taldeak agindu egiten du ez duela quoruma falta delako Legebiltzarreko funtzionamendua geldiaraz dezakeen ekimenik edo jarrerarik hartuko eta ez duela halakorik bultzatuko Legebiltzarrean, ez eta Jaurlaritzaren egonkortasunari eragin diezaiokeenik ere.

5.- Lege-egitasmo eta komunikazioak Legebiltzarrean izapidatu behar direnean, EAJ-PNVk eta EAk izenpetutako Koalizio Akordioko instituzioen ekinbide politikoa koordinatzeko arauetan xedatutakora lotuko dira Jaurlaritza eta Euskal Herritarrok taldea. Horretarako, aipatutako arauetan aurreikusitako Koordinazio Batzordean sartuko da Euskal Herritarrok legebiltzar taldea.

6.- Jaurlaritzak ahaleginak egingo ditu Jarraipen Batzordean aho batez onartutako planteamenduak eta proposamenak bere ekintza politikoan sartzeko.

Legebiltzarrean lankidetzan jarduteko oinarrien Akordioa aplikatzeko eremua.

a) Informazioa, kontsulta eta negoziazioa.

Oinarrien Akordio hau Legebiltzarrean sustengua emateko mekanismoa ez ezik, egoitza horretan bertan lana batera egiteko plataforma bat ere badenez, orokorrean, eta jarraian aipatutako b), c) d) eta e) hizkietan zabalago landutako jarduera, ekimen eta jokabideen aurka jarri gabe, Akordio hau izenpetu dutenek garrantzizkotzat jotzen dute Jaurlaritzak bere aldetik zenbait konpromiso hartzea informazioa, kontsultak eta negoziazioak egiteko, instituzioetako lanetan koordinaziorik handiena lor dadin. Eta konpromiso horiek Oinarrien Akordio honetan sortzen den Jarraipen Batzordearen baitan zehaztuko dira arian-arian. Horrela:

1.- Sei hilean behin, aurkeztu eta onartu nahi dituen lege-egitasmo, plan eta programen berri emango dio Jaurlaritzak Euskal Herritarrok legebiltzar taldeari.

2.- Lege-egitasmoen eta Legebiltzarrarentzako omunikazio-proposamenen berri Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu aurretik emango dio Jaurlaritzak Euskal Herritarrok legebiltzar taldeari, horrela testu horien edukiari buruzko akordioa lortzea bultzatzeko.

3.- Jaurlaritzak Euskal Herritarrok legebiltzar taldearekin ondorengo paragrafoetan aipatzen diren gaiei buruzko oinarrizko arloak eta ildo nagusiak kontsultatuko ditu, eta gauza bera egingo du Jarraipen Batzordean zehaztuko diren gai guztiekin ere, egokia irudituz gero horiei buruzko akordioak lortu ahal izateko, Jaurlaritzak onartu baino lehen.

 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrari buruzko, finantza-politikari buruzko eta antzeko ezaugarriak dituzten beste arau batzuei buruzko ekimenak eta arauak.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorraren egitasmoa egin eta onartzea, hau da, «Euskal Autonomia Erkidegoak urteroko ekitaldian aurrera eraman beharreko ekonomia-jarduera zuzentzeko programa osatzen duten erabakien bilgunea» egin eta onartzea Jaurlaritzaren eskumen osoko gaia dela kontuan izanik, ondorengo gaiok izango dira Euskal Herritarrok taldearekin negoziatuko direnak, informazioa, kontsultak eta negoziazioak oinarrizko printzipio izanik, aurreko Oinarrien Akordioaren a) idatz-zatian aipatutako moduan; hona gaiok: aurrekontu orokorreko diru-sarrerak eta gastuak zertan diren, inbertsio-gastuetako lehentasunak zeintzuk diren eta sustapenaren aldeko politiketarako eta antzeko gaietarako konprometitutako kredituak; hori hala izanik, ezin izango zaie eragin ekonomiaren egonkortasuna lortzeko asmoz instituzioen artean legealdi honetarako hitzartutako akordioei (aurrekontuaren muga diren akordioei) eta, era berean, ezin izango zaio eragin aurreko legealdietan hasi eta onartutako plan eta programek aurrera jarraitu ahal izateari, aurrekontuaren babesa behar dutenean, ez eta oinarrian duten finantza- eta erakunde-sareari (ekarpenak, Finantza Publikoen Euskal Kontseilua, etab.).

Dena den, Euskal Herritarrok legebiltzar taldeak bere esku izango du aurrekontuan zatikako zuzenketak aurkezteko askatasuna, hain zuzen ere aldez aurretik akordiorik lortu ez den arloetan, nahiz eta konpromisoa hartuta izan Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorra edo ezaugarri beretsuko arauak onartzea bermatuko duten neurriak bideratzeko.

2.- Akordio hau izenpetu dutenentzat garrantzi handikoa da euskal instituzioetako funtsak eta baliabide publikoak erabiltzean arrazionaltasun, koordinazio eta eraginkortasunez jardutea. Hori dela eta, Euskal Finantzen Erakunde Publikoa sortu eta euskal aurrezki kutxek, bateratzeen bidez, ahalik eta azkarren Euskadiko Aurrezki Kutxa sortzea sustatu eta errazteko helburua duten ekimenek, sorreran behintzat, oinarrizko kontsentsu normatiboa eta akordioa lortzea eskatuko dute, ildo nagusietan.

 

Zehazki Euskal Finantza-Erakunde Publikoari dagokionez, erakunde hori sortzeko beharrezkoa denez akordio politiko eta sozial zabala lortzea Legebiltzarreko alderdi politiko guztien artean, izenpetzaileek helburu horren alde egingo dute unean uneko negoziazio-prozesuetan.

 

c) Euskararen eta kulturaren arloko politikan ezartzekoak diren ekimenak eta arauak

Izenpetzaileek euskararen eta kulturaren aldeko lanean sakondu beharra garrantzitsua dela ikusten dute, ezinbestekoak baitira gure herriaren nortasun nazionala berreskuratu eta mantentzeko. Era berean, bat datoz arlo horretan Jaurlaritzako instituzioek egindako diagnostikoaz, eta gai horren inguruan Euskararen Aholku Batzordearen baitan mahairatu diren ponentziak berresten dituzte; izan ere, horiei esker, eta historian lehenbizikoz, Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorra abian jartzea lortu da, bere baitan dituela arlo publiko eta pribatuan nahiz beste hainbat eremutan ekintza positiboak bultzatzeko proposamenak. Esandako guztiagatik, akordioaren izenpetzaileek euskararen aldeko ekintzak ekarriko dituen politikan sakontzen jarraitu beharra ikusten dute, eta, horretarako, ondorengo jardueretarako oinarrizko printzipioetan bat etortzea proposatzen dute:

• Osasunaren arloko administrazioko langileak euskalduntzeko plana.

• Justizia-administrazioko langileak euskalduntzeko plana.

• Unibertsitateko hizkuntza-normalkuntza lortzeko administrazio-ekintzak, unibertsitateak duen autonomia kontuan izanda.

• Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legea garatzeko emango diren arauak.

• Administrazio Orokorra euskalduntzeko planak nola garatzen diren aztertzea.

Kulturari dagokionez, izenpetzaileek arlooi iritzi diete lehentasunezko:

• Kulturaren Euskal Kontseilua sortzea eta garatzea.

• Kirolaren Legea arau bidez garatzea eta Kirolaren Euskal Kontseilua bultzatzea.

Era berean, irrati eta telebista publikoak sendotzea elkarrekin burutu beharreko eginkizuna da. Hori horrela izanik, kontuan edukiko da kalitatezko zerbitzu publikoa lortu behar dela, eta zerbitzu horrek euskara normalizatzeko politika sendotu, herritarrek parte hartzeko bideak zabaldu eta leku egin beharko diola kulturen, hizkuntzen eta ideologien aniztasunari. Esandakoaz gainera, kontuan izan beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko euskaldunak, horiei ere eskaini behar baitzaie zerbitzua.

Adierazitakoa lortzeko, Jaurlaritzak arlo horiek zuzenduko dituzten erabakien berri emango dio Euskal Herritarrok taldeari, eta horiei buruz jarduteaz gainera, erabakigune egokietan parte har dezan erraztuko du.

 

d) Enpleguarekin eta ekonomia, gizarte-justizia, bizitzaren kalitatea eta garapen iraunkorra sustatzearekin zerikusia duten ekimenak eta aplikatzeko arauak.

Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu baino lehen negoziatu beharrekoak izango dira Enplegua eta Prestakuntza Sustatzeko Erakundearteko Plana izango denaren ildo nagusiak eta Industriako eta Ekonomia Sustatzeko Erakundearteko Plana izango denaren ildo nagusiak, eta hori alde batera utzi ezineko gaia da, kontuan izanda Legebiltzarrean kontsentsua behar dela Jaurlaritzaren alde egiten duten alderdien eta Euskal Herritarrok alderdiaren artean; batez ere gogoan hartuta Legebiltzarrera bidaliko diren planak direla.

Hala ere, Akordio hau izenpetzen dutenek diagnosi bateratua egiten dute enplegua sortzeak ezinbesteko lehentasuna duela esateko, eta uste osoa daukate administrazio publikoen jarrera aktiboek dagokien protagonismoa eskatzen dutela esateko, hain zuzen arlo pribatuan eta euskal indar ekonomiko eta sozialek lortutako akordioak eta ekimenak sustatu izan dituztelako sarri askotan. Eta bada hor EAJ–PNVk eta EAk Jaurlaritzako akordioak izenpetu ostean jazotako gertaera bat Euskal Herritarrok taldearekin lankidetzan aritzeko interesa biltzen duena. Hori, izan ere, Lan Harremanen Kontseiluan ordezkaritza daukaten sindikatuek eta patronalak Enplegurako lortutako Akordioa da. Horrela, akordio horretan oinarrizkoak diren alderdiak garatu eta martxan jartzeko ekimenak partekatzen dituzte akordio hau izenpetzen dutenek, bai Jaurlaritzarenak direnean, zein Legebiltzarrean aurkezten direnean. Horien indarrez, bada, enpleguari buruzko aipatutako akordioa garatzeko arauak, bai arlo pribatuan zein administrazio publikoetan 35 orduko gehienezko lanaldiaren ezarpena bultzatzeko eta sustatzeko denean ere, negoziazio-gai izango dira.

Beste ikuspegi batetik, eta enplegua sortzearekin erabat lotuta dauden gaiak direlako, informazio eta kontsultarako gaitzat hartzen dira Lanbide Heziketako Euskal Planaren garapenak, Etengabeko Prestakuntzarako politika (HOBETUZ), eta gerora sor daitekeen Enplegurako Euskal Zerbitzua arautu eta iradoki ditzaten printzipioak taiutzea (ez antolaketa, eta ez funtzionamendua, instituzioen sailkapenean sartzen diren gaiak direlako).

Nolanahi ere, gizarte eta laneko gaietan Jaurlaritzaren jarduerak bultzatu eta horiei laguntzeko konpromisoa hartzen dute akordio honen izenpetzaileek, bai Jaurlaritzak egin ditzan planen bidez zein berak hartutako beste neurri batzuen bidez, eremu hauei berebiziko arreta jarrita:

• Enplegu gaietan, egon dagoen enplegua sendotzeko, enpleguaren kalitatea hobetzeko eta enplegu berriaren sorrera sustatzeko, lana banatzeko formulak-eta erabiliz, besteak beste neurri hauek bultzatuko dira: gure Erkidegoko premia ekonomikoei erantzungo dien zerga–politika orokor bat zehaztea; ordezko eta erreleboko kontratuak bultzatzea, jubilazioak aurreratuaz; eta enplegu-iturri berriak indartzea, gizarte-laguntzan, inguramenean, kulturan, aisialdian eta abarretan. Kalitateko enpleguak sustatzeko asmoz, halaber, LANGAIren lan–bitartekaritza indartuko da ALEen bidez egindako lan-eskaintzen aurrean.

• Beharrezko neurriak hartuko dira, bestalde, egon dagoen iruzurra errotik atera ahal izateko, laneko eta Gizarte Segurantzako arautegia hausten baitu, bai ikasketa-kontratuak aplikatzerakoan enpleguaren behin–behinekotasunari dagokionez, bai ordu jakin batzuetarako, aldi baterako zein prestakuntzako kontratuetan, nahiz gezurrezko autoenpleguaren, ezkutuko enpleguaren eta aparteko orduen kontrola egiterakoan.

• Era berean, langileek enpresetan parte-hartze handiagoa izan dezaten egingo dira ahaleginak (enpresako inbertsio, irabazi eta proiektuetan), enpresaren barruan parte-hartze handiagoa izateko kultura edo ulerkera heda dadin. Ildo horretatik, Jaurlaritzaren erabakiekin zerikusia eduki eta herri honen produkzio-arloetarako estrategikoak diren gai guztietan, dagokien gizarte–eragileen partaidetza bultzatuko da.

• Azkenik, eta Gizarte Eskubideen Agiriak daukan garrantzi berezia kontuan izanda, bai edukiei dagokienez, zein legegintzarako herri-ekimen moduan hura izapidetzeko erabilitako formula kontuan dela, akordio hau izenpetzen dutenek lehentasuna emango diote eztabaidari hura gauzatzeko beharrezko kontsentsuak bilatzeko.

Nahiz eta ondoren zerrendatzen diren gaiak Legebiltzarrean eragin gutxiago izan kudeaketako gaiak direlako edo gizartea ulertzeko modu bat adierazten dutelako, eta horrek eskatuko lukeenez Euskal Herritarrok taldeak ere EAJ-PNV eta EA burutzen ari diren Jaurlaritzako programan haiekin batera parte hartzea, eta hori argituta utzi da Akordio honen lehenengo lerroaldeetan, Jarraipen Batzordean eztabaidatzeko gaiak izango dira: Nekazaritzaren Garapenerako Legea garatzeko araudiak, nekazaritzako hauteskundeak, Inguramenaren Programa Nagusiaren oinarrizko gidalerroak, Emakumeen aldeko Ekintza Positiborako Planeko estrategia-puntuak, Gazte Planarekin lotutako Programa, Gizarte Eskubideen Agiriari buruzko azterlanak, Babes Ofizialeko Etxebizitzen Legea, eta Eraikuntzari eta Lurzoruari buruzko legeak.

 

e) Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen barruko artikulazioa eta lurraldea hezurmamitzeko koordinaziorako ekimenak eta arauak.

Ziur gaudenez bana ezineko moduan lotzen direla lurraldea inguru fisiko moduan artikulatzeko arazoak eta Autonomia Erkidego honetako funtsezko zerbitzuak inkardinatzeko arazoak, eta horiekin batera instituzioen hezurmamitzea, euskal gizarteak erreferente bat izan dezan eta aginte publikoek ekonomian, gizartean eta politikan nola eragiten duten jakin dezaten, Akordio hau izenpetzen dutenek hurrengo puntuetan zerrendatzen diren ekimenak kontsentsu bidez eta koordinatuta lantzea komeni dela uste dute:

• Lehenengo eta behin, Lurralde Antolamenduko Zuzentarauen garapenak, Lurralde eta Arlokako Planekin eta Plan Partzialekin zerikusia daukan metodologiari dagokionez, Euskal Herritarrok taldearekin landuko dira, Jaurlaritzak onartu aurretik.

• Bigarrena. Legebiltzarrari jakinaraziko zaizkion ekonomia eta gizarteko Azpiegituren Erakundearteko Planaren printzipio nagusiak ere kontsulta gai izango dira, egitura-plan direlako eta berez lurraldearen orekarako plan bat direlako.

• Hirugarren puntuan, eta multzo batean sartuta, nahiz eta seguruenik beste era batera edo legez banatutako arau-tresna moduan gauzatuko den, Euskal Herritarrok taldearekin kontsentsua lortu behar da udal-eremuko arautegiak eta horien araubide osoa egiteko, baita arautegi horrek Erkidegoko instituzioen eta foru instituzioen arteko harremanetan (LHL) finantzen aldetik daukan eraginari buruzko arautegiak ere, ziur baikaude horrenbesteko garrantzia daukaten arazoek kontsentsu zabala beharko dutela gerora, orain baino behin betikotasun gehiagoz, lurraldeak eta lurraldean diharduten instituzio politikoek osatutako binomioak eduki beharko duen koherentzia taiutzeko.

• Laugarren puntuan, aurreko puntuaren ondorioz eta hura zabaltzeko, Euskal Herriko lurraldeen arteko harreman-sarean sakondu eta barneratzeko har daitezen erabakiak, Legebiltzarrean eraginik badaukate, onartu aurretik, Euskal Herritarrok taldearekin eztabaiduko dira.

 

Aurreko Akordioarekin bat datozenaren egiaztapen modura, sinatzen dute:

 

EAJ-PNVren izenean :

Xabier Arzalluz

Joseba Egibar

EAren izenean :

Carlos Garaikoetxea

Rafael Larreina

EHren izenean :

Arnaldo Otegi

Joseba Permach

Lehendakaria

Juan José Ibarretxe Markuartu

Vitoria-Gasteizen, mila bederatziehun eta laurogeita hemeretziko maiatzaren hamazortzian.