Oparitu ARGIA urtebetez, oparitu kazetaritza independentea

Asko maite duzun pertsona horri ARGIA oparitzeko aukera daukazu. Eta gure harpidetza eredua horrela denez, zuk erabakiko duzu zenbat diru jartzeko prest zauden urtebeteko harpidetzaren truke.

Oparia egiteko bete beheko formulario hau edo deitu (+34) 943 371545 zenbakira. Egin oparia lasai, urtea amaitzen denean ez da automatikoki berrituko harpidetza. Urtebeteko harpidetza oparia jaso duenak bonua aktibatzen duen unean hasiko da.

Ondorengoa jasoko du:

  • Astekaria paperean astero.
  • Larrun paperean hilero.
  • Urtean behin Gakoak aldizkari berezia, udan.

Nola jasoko dut? Harpidetzaren bonua gutun-azal berezi batean sartzen dugu, eta hau beste gutun-azal batean bidaliko dizugu etxera. Mesedez, kontutan hartu postak etxeetara iristeko egunak behar izaten dituela. Hala ere, jakin, opariak azken momentuan egiten dituzten lagunentzat bereziki, ordainketa egitean bonua PDF formatuan bidaliko dizugula e-postaz, eta zuk zeuk inprima dezakezula.

Gozatu kazetaritza independenteaz.
Babestu kazetaritza independentea.

Zenbat ordaindu nahi duzu?

ARGIAn harpidetza eredu berezia dugu. Hemen ez zara produktu bat erosten ari, baizik eta proiektu osoa babesten ari zara. Bakoitzak bere aukeren arabera ordaintzen du, prezio finkorik gabe. Elkartasunean oinarritutako harpidetza eredua da, hemen elkar eusten dugu, eta gehien jartzen duten lagunek babesten dituzte gutxien jartzen dutenak.

Zenbat diru jarri? Ideia bat egiteko balio badizu, bataz beste jendeak 16 euro jartzen ditu hilean. Libre zara gehiago edo gutxiago jartzeko.

Nola ordaindu nahi duzu?
Hurrengo pausoan ordainketa prozesua abiatuko da.
Hurrengo pausoan ordainketa prozesua abiatuko da.