Nahi duzuna jaso, nahi duzuna ordaindu
ARGIAn ez duzu produktuen arabera ordainduko. ARGIAkoa eginez gero, komunikazio proiektu osoa babestuko duzu. Aukeratu ARGIAtik jaso nahiko zenukeen guztia. Aurrerago zehaztuko duzu egoki iruditzen zaizun diru ekarpena.
Paperean
Emailean
Zenbat eman nahi duzu?
Egin zure ahalmen eta aukeren araberako ekarpen ekonomikoa ARGIAri.
Laguntze aldera, kide bakoitzak batezbeste 16ko ekarpena egiten du hilero

Laburpena

Zer jaso
ARGIA aldizkaria astero
Larrun
Gakoak
Albiste buletina
Aldizkaria PDFn
Zer eman
0hilero
0€/hilero Palestinari jarraipena
0€/hilero euskararen zabalpena
0€/hilero teknologia burujabetza
Kidetza mota
Norbanakoa
Kolektiboa / Enpresa
Erakunde publikoa
Guztira: 0hilero
Zer indartu nahi duzu?
Kazetaritzaz aparte, askotariko proiektuak sustatzen ditugu ARGIAn. Jendartea eraldatzen laguntzen duten ekimenak edota euskarazko sorkuntza sustatzen dutenak. Komunitateari doan eta libre eskaintzen dizkiogu denak. Horrelakoak indartu nahi badituzu, eskertuko dugu zure laguntza. Aurreko orrian aukeratu duzun kopuruari gehituko zaio diru ekarpen hau.
Indartu
Palestinari jarraipena
€/hilero
Israel egiten ari den genozidioaz gertuko jarraipena egiten ari gara, baina gaia fokupetik ateratzen denean ere, Palestinaz hitz egiten jarraitu nahi dugu.
Indartu
euskararen zabalpena
€/hilero
Euskarari bultzada eman asmoz, gure hizkuntza ofiziala ez den eremuetan euskara ikasten ari direnei ARGIA bidaltzen diegu doan. Zure ekarpenarekin bidalketa gastuei aurre egiten lagunduko gaituzu.
Indartu
teknologia burujabetza
€/hilero
ARGIAren komunitatea multinazionalen atzaparretatik babestea lehentasuna dugu. Tresna propioak garatzen ari gara (Matomo, Peertube...), informazioaren jabe izan eta irakurleen datuekin Google eta enparauek negozioa egin ez dezaten.

Laburpena

Zer jaso
ARGIA aldizkaria astero
Larrun
Gakoak
Albiste buletina
Aldizkaria PDFn
Zer eman
0hilero
0€/hilero Palestinari jarraipena
0€/hilero euskararen zabalpena
0€/hilero teknologia burujabetza
Kidetza mota
Norbanakoa
Kolektiboa / Enpresa
Erakunde publikoa
Guztira: 0hilero
Sartu datuak
Kidetza honen atzean zenbat pertsona zaudete?
Kopurua: *
Ordaintzailea beste norbait al da?
Oharra: ordaintzailea eta norbanakoa bi pertsona desberdin direnean soilik betetzeko.
Opari bat al da?
Zein egun baino lehen ez diogu abisurik pasako?
Ordaintzailea beste norbait al da?
Oharra: ordaintzailea eta kolektiboa desberdinak direnean soilik betetzeko.
Ordaintzailea beste bat al da?
Oharra: ordaintzailea eta erakundea desberdinak direnean soilik betetzeko.

Laburpena

Zer jaso
ARGIA aldizkaria astero
Larrun
Gakoak
Albiste buletina
Aldizkaria PDFn
Zer eman
0hilero
0€/hilero Palestinari jarraipena
0€/hilero euskararen zabalpena
0€/hilero teknologia burujabetza
Kidetza mota
Norbanakoa
Kolektiboa / Enpresa
Erakunde publikoa
Guztira: 0hilero
Nola ordaindu nahi duzu?
ARGIAk zure kontu korrontetik jasoko du zure ekarpena. Bide hau aukeratuz gero asko erraztuko diguzu ordainketen kudeaketa. Eskerrik asko!
Lehen lau karaktereak IBAN zenbakikoak dira (ESxx, FRxx...)

Laboral Kutxan: ES16 3035 0036 14 0360048647

Nafarroako Rural Kutxan: ES50 3008 0148 61 3003756727

Hendaiako Credite Mutuel-en: FR76 1027 8022 81 0002011830 143

Hurrengo pausoan ordainketa prozesua abiatuko da.
Hurrengo pausoan ordainketa prozesua abiatuko da.

Laburpena

Zer jaso
ARGIA aldizkaria astero
Larrun
Gakoak
Albiste buletina
Aldizkaria PDFn
Zer eman
0hilero
0€/hilero Palestinari jarraipena
0€/hilero euskararen zabalpena
0€/hilero teknologia burujabetza
Kidetza mota
Norbanakoa
Kolektiboa / Enpresa
Erakunde publikoa
Guztira: 0hilero