Josu Ibargutxi

1977ko apirilaren 24a
Josu Ibargutxi amnistiatu diotenari elkarrizketa
Bederatzi urteren ondotik etxeratu berria
Josu Ibargutxi
1968ko apirilaren 29. Astelena. Gaueko 9,30etan hiru gazte bonba bat muntatzen ari dira "El Correo Español" egunkariak Eibarko Untzaga plazako zazpigarren pisu batetan duen erredakzioan. Patxi Jakak, Koldo Aizpuruak eta Josu Ibargutxik jarria dute iadanik etxean eginikako katxarro elektriko bat. Aldegiteko direlarik, Ibargutxi erlojua ordubete atzeratzea gogoratzen zaio. Hartan diharduela, ustegabeko kontakturen bat edo... inork ez daki zehatz-mehatz zergatik, baina aparatoa lehertu da bapatean. Aipuruak, nahiz eta zauritua, ihes egiten du, eta biharamunean detenitua izango da. Jaka eta Ibargutxi, ordea, itsuturik geratzen dira, aurpegia arreta guztiz bezturik. Ibargutxik eskuin begia galzorian, apurtu samarrik, hatzapar bat moztua eta ezker berna lehertua.
Egoera honetan, ezina dirudien arren,Josu Ibargutxi pisu bat jaisten da narrazka, eta seigarren bizitzan ate joka laguntza eskatzera iristen da. Hiru ordu laurden pasatzen dira goardia zibila heldu arte. Eta ETAko bi militante haien itxura hain larria da eze, ofizial batek zera esaten dio lurrean datzan Ibargutxiri: "A ver si te mueres, cabrón!".
Kerexeta medikuak ere ez zuen uste izan Ibargutxi Donosiara bizirik iritsiko zenik, are gutxiago jeep baten eramana izan zenez gero. Baina 5 egun konorterik gabe egon ondoren, 20 egun islatua, 30 erreanimazio gelan, hilabete hospitalean eta 15 aldiz kirofanoan, "gazte honek bizitzeko gogoa du" esan zuen monjatxoak arrazoi zuen, nonbait.
Apiril honetan, juxtu-juxtuan 9 urte geroxeago, Josu Ibagutxik gertakari guzti hauk konta ahal ditzake bere etxean, dato eta xehetasun guztiz, bart gauean gertatuak izan balira bezala. Errenka, hatzapar bat erditik ebakia eta begi itsu batez, Josuk ez du ez umorerik eta ez giharrerik ere galdu. Animotsu asko dioenez: "Gajes del oficio'!".
Eibarko berbeta jatorrean zein euskara baturik akademikoenetan erraztasun handiz mintzo da.Gizondu egin da, eta gogotan genuen aingeru aurpegitxo hura aldatu. Teoria politikoaz ikastaro intensiboak egiteko aukera izan du nonbait, eta nahiko triunfalista sumatzen dugu, lehen egunetako deiek, bisitek eta ongietorriek laguntzen diotelarik.
Eman zioten 46 urteko zigorretik, 9 egin ditu Josuk espetxean. Gaur, bere egoera ofiziala frogatzen duen dokumendu hau esegi dezake etxeko marko batetan:"Certifico, que el penado que al margen se expresa, es puesto en libertad en el dia de la fecha, por dejar extinguida la pena de 37 años, 24 meses y 366 dias, por Amnistia, que le fué impuesta por Consejo de Guerra de San Sebastian, por el delito de terrorismo"

-- Nola ikusten duk gaur eguneko giroa?
-- Etxeratu berria nauk, eta ez nauk oraindik zentratu. Eibar aldatu duk ona... eta ez ziharduat etxe eta kaleez bakarrik. Lehen guti batzu giniuan. Pintada batzu izkutuan egin, hiru-lau katu manifestazioetan, bonba bat edo beste jarri, horixe zuan dena. Gaur egun, ordea, herria politizatua kristorena zegok. Parte hartzen dik. Guk crabiltzen genian pintura-pote zaharretatik oraingo spray hoitara arteko diferentzia zegok maila guztietan.
-Indar politikoak etomizaturik zeudek, orduan ez bazalaxe
-Gauzak erradikalizatu egin dituk erabat. Prozedura politiko baten barruan ulertu beharra zegok indar politikoen atomizatze hori. Hala ere, funtsean eta dudan informazioaren arabera, indarren arteko diferentziak ez dituk handiegiak. Ekintza unitario bat lortuko delakoan niagok, askatasun demokratikoen bilakuntzan.
Eta Vi-Ren Estatalismoa
-- Nola kokatzen duk prozedura horren barruan ETA Vl-ren estatalismoa
-- Batetik,iraultza marxistagan sinesten diagu. Bestetik Euskadi askatuko bada, langile klaseak askatuko dik. Halaere, burruka hau ez duk posible nazio maila batez bakarrik. Kapitalismoa estatalista duk, beraz, burruka sozialista ere marko berean planteatu behar duk.
Ardatz estrategikoak aldatu genizkian. Lehen nazionalak zituan, orain, berriz estatalistak dituk. Gure prozeduran zehar troskismoa ezagutu genian, LCR-ek planteamendu berdintsuak zituela ikusi, eta elkartu egin gintuan,.Gaur egun ELKI (Euskadiko Liga Komunista Iraultzailea) izenez.osatzen diagu geure erakundea, estatal ikuspegia galdu gabe.
Troskoak
-- Jakingo duk, noski, troskook euskal mugimenduan barrena, abertzale mailan behintzat, sorterazten duzuen errezeloa?
-- Nik ez diat herri mailan horrelakorik sumatzeko aukerarik izan espetxean orain arte egon naizenez gero. Hala ere, familiakoek bisitetan esanagatik zerbait jakin diat.
Behar bada dcskonfiantza lojikoa izan zitekek. Edozein modutan, uste diat ez dela gure aldetik abertzale mailan "dejaziorik" egon. Ez zidak neri inork ni abertzalea ez naizenik esango !
-- Noski hiri ezetz, eta are gutiago gaur bertan. Baina LCR-ren problema ez duk zenbait espetxeraturen konportamendua, duela hainbat urteka konportamendua bestalde, gaurko normatiba politiko batena baizik.
-- Behar bada duela hiru edo lau urte errezelo hori juztifikatua izan zitekeen. Klarifikazio falta agian. Gaur ez diat uste horrelako problemarik dagoenik.
-- Marko estatalista horrek ez al dik dudatan jartzen noizbaiteko Euskadiren askatasuna? Estatalistekin Maltzagaraino joan gaitezkek, agian, baina gero ?
-- Gure kasuan ez. Gu beti konsekuente izan gaituk gure prozedura guztian. Uste diagu, hala ere, burruka estatu mailan planteatu behar dela. Hego aldeak Espainian eta Ifar aldeak Frantzian. Nork bere askatasuna lortu ondoren, baldin ifartarrek nahi balukete gurekin elkartu, gu solidarioak gaituk berekin.
Hutsune Baten Betegarri
-- Militante abertzale sozialista eta iraultzaile haizen aldetik, zergatik LCR eta ez EIA edo L AIA?
-- Diferentziak ez dituk handiak. Mila puntu bateratu diagu. Guti gora behera, diferentzia bakarra marko politikoa duk. Gurea estatala, berena nazionala. Bestalde, beste diferentzia bat, guk proposatzen dugun Nazio Asanblada Probisional delakoan ziatzak.
ETA VI-ren jokabidea 1970 aurretik ezker internazionalak jasaten duen krisiaren barruan ulertu behar duk. Guri dagokigunez, ezker tradizionalak, PC-k esate baterako, ez zioan nazio problematika bati erantzun jatorrik ematen. Hutsune haren fruitu har zitekek ETA-VI-ren l.CR-rekiko jarrera.
Guk orduan uste genian miliek beste zenbait banaketa izango zutela. Halaxe gertatu duk eta delantazioz sortu dituk LAIA, EIA, LAB eta erakunde hoik, marko nazional batetan. Langile mugimenduaren konbatibitateak eta herriaren politizapenak ETA barruan izan duten eragintzaren ondorio dituk.
Joko Positibilista
-- Zenbateraino baliagarri dela uste duk joko posibilista?
-- Azken irtenbidea iraultza sozialistan zegok. Beste guztiak helburu hori atzeratzeko dituk, eta burgesiari jokoa egiteko.
Hauteskundeak, esate baterako, amainatuak izango dituk. Burgesia ohartua duk, langileriak ez duela frankismoa bakarrik eztabaidatuko, burgesia bera ere baizik. Eta status hori lehertu aurretik nahi dik ilusio demokratiko batzu eskaini. Gure peligroa horretan geratzea duk.
Baina herria eta langileria ez dituk ilusio hoiekin konformatuko.
-- Baina ez ote diagu euskaldunok legalitateaz sekula baliatu behar ? Beti inoren esku utzi behar al diagu politika posibilista ? Beti burruka taktika ak duk gurea?
Nik ez diat esaten legalitateaz baliatu behar ez dugunik. Baina hauteskunde batzuetara joateko behar genituzteken betekizunak ez ditiagu. Ez diagu amnistiarik. Ez diagu sindikal askatasunik. Eta ez dituk langile erakundeak legeztatuak izan. Ez ditiagu ere "Cortes Constituyentes" direlakoak. Tartean, erakunde erreformistei eman zaiek aukera, PSOE,PNV ESB, herriaren mugimenduaren freno izan daitezen.
Gure aldetik ezkerraren plataforma unitario bat egin beharko diagu, burgesiari jokoa izorratzeko.
Herriaren Erreserbak
-- Jo dezagun iraultza sozialista hori amesten dugula. Horretan burrukatu behar dugula, nahiz eta,agian,orain bizi gareno ezagutu ez. Ba al dik Euskadik, nazio bezala etengabeko burruka horretan irauteko erreserbarik?
-- Herriak kristoren erreserbak zituk. Hori kalean frogatua duk iadanik.
-- Bai, baina askatasunaren egarria autosufizietzia bati atxikia zihoak. Burujabetasuna ekonomi botere bati lotua .Bestela, autonomia ezezik, kolonizapenaren menpetasuna erakarriko diagu.
Ez ote diagu Euskal Herria kargatuko?
Hori kapitalismoaren ondorio duk. kapitalismoak desberdintasunaren mugimendua jokatzen dik. Gaur, industria hemen eragitea komeni zaiok. Bihar beste nonbait potentziatzea komeni dakiokeen bezalaxe.
-- Gipuzkoako industria ez duk, ordea, hara-hona eraman izatekoa, hemen sortua eta hemengo bertako gizonek sortua baizik...
-- Leninek ondo adierazten zian, kapitalismoak industri indarrak. azpiratuz doala, konzentrazioak eginez. Entrepresa txikiak ezin dik indar monopolista handiaren kontra konpetitu. Langileria ezezik, burgesia txikia era kapitalismoaren biktima duk zentzu honetan.
Burgesiaren Eragintza
-- Iraultza marxista horretarako abiakuntzan, burgesia alde batean eta langileria beste batean jartzen dituk. Hala ere, delako ekonomi maila bategatik, dela beste errealizazio mota bategatik, edota beste kontzepzia ideologiko batzuegatik bazitekek herrikide eta langile guztiak hire presupuesto hoiekin bat ez etortzea?
Bai, baina informazio falta duk hori.
Burges gizartearen influentzia. Gure zeregina, herri kontzientzieraziko duen abangoardia indartzea duk.
-- Amaitzeko, berriro jarriko al huke beste bonba bat?
-- Noski baietz, behar izanez gero. Baldin premiarik balego, edozer, gu prest gaudek. Hala ere, gauzak aldatu egin dituk .
Lehen abangoardi minoritario batek bakarrik hartzen zian bere gain enfrentamendu hori. Gaur, ordea, herria bera enfrentatzen ari duk, bere protagonismorik gabe ez dela iraultza sozialista lortuko ohartu baita.
Lehenengo, beldurra galdu eta herria kalean manifestatzen ausartu duk. Orain berriz, gartzclan jakin dudanez zenbait manifestaziotan jendea indar errepresiboei kontra harrika eta makilaka enfrentan duk. Noizbait bazitekek eskopetarekin ateratzea.
17-18

Gaiez\Politika\Euskal Herr\Presoak\Amnistia
Pertsonaiaz\IBARGUTXI1
ARGIAn egiten dugun kazetaritza independenteak bultzada merezi duela uste duzu?

Informazio askea lantzen dugu ARGIAn, langileok gara proiektuaren jabeak eta gure informazioen atzean ez duzu sekula multinazionalik, bankurik edo alderdi politikorik topatuko. Gure ustez, burujabetza guztien oinarrian dago informazio burujabetza, ezagutzen dugunaren gainean pentsatzen eta erabakitzen dugu. Horregatik diogu kazetaritza independentea dela demokraziaren oinarrietako bat.

Aldizkaria paperean etxean edo e-postan PDFan jaso nahi duzu? Pozik hartuko zaitugu ARGIAko komunitatean. ARGIAkoa izateko, nahi eta ahal duzun ekarpena egin dezakezu, eta bueltan egoki ikusten duzuna eskatu. Indartu dezagun indartzen gaituena!


Azkenak
Azkenak
Eguneraketa berriak daude