Piztu ezazu Argia

Euskarazko kazetaritza independente eta konprometitua egiten jarraitzeko.

Balio sozialak dituen proiektu komunikatiboa babesteko.

ARGIA aldizkaria Euskal Herriko txoko guztietara heltzeko.

Interneteko edukiak doan eta libre eskaintzeko.

Euskal kazetaritzaren mende osoko ondarea zaindu, lekukoa hartu eta aldaketaz beteriko garai honetan ahalik eta urrunen eramateko.

Batu gure komunitatera

Egin zaitez ARGIA kide

Nola?