INDARTU DEZAGUN INDARTZEN GAITUENA

ARGIA iritsi dadin Euskal Herrian gertatzen diren gai gehiagori jarraipena egitera eta jende gehiagori ahotsa ematera, proiektua gehiago indartu nahi dugun jendea bagara. Jendearen babes ekonomikoa handitzeko, gure gurea den harpidetza eredua egokitu dugu eraikitzen ari garen mundura, gure betiko logika eta balioei eutsiz.
Kazetaritza independentea
Ez dugu atzean banketxe, alderdi edo multinazionalik
Herri mugimenduak
Bitarteko komunikatiboak behar ditu
Euskara
Hizkuntza garatzen laguntzeko tresna gara
Berdintasun erreala
Gizartearen erdiari dagokion lekua ematen diogu
Bizitza baliotsua
Dirua beharrean, jarri bizitza erdigunean
Euskal Herria
Herrigintzan ari gara lurraldetasuna informatiboki landuz
Ekonomia soziala
Langileok gara enpresaren jabeak
Argia jendea
ARGIA proiektuari eusten dion komunitatea gara
Egin argiakoa 5 pausotan
Lehen pausoa
Hautatu kidetza mota
Partikularra
Kidetasuna pertsona baten izenean
Kolektiboa
Kidetasuna talde baten izenean
Erakundea
Kidetasuna erakunde publiko baten izenean
Bigarren pausoa
Ze harpidetza mota egin nahi duzu?
Bigarren pausoa
Erabaki zer eman nahi duzun
Egin zure ahalmen eta aukeren araberako ekarpen ekonomikoa ARGIAri eta zure babesagatik egoki iruditzen zaizuna jasotzeko aukera izango duzu.
Zenbat emateko prest zaude?
Laguntze aldera
Kide bakoitzak batezbeste 12,5€ko ekarpena egiten du hilero, orotara 150 urtean.
Hirugarren pausoa
Hautatu zer jaso nahi duzun
Egin duzun ekarpen ekonomikoa kontutan hartuta, egoki ikusten duzuna aukeratu zerrenda honetan.
Garrantzitsua denaz informatuta egoteko, ikuspegi kritikoarekin landutako aldizkaria. 46 zenbaki urtean.
Hileroko pentsamendu aldizkaria. 11 hilabetekari urtean.
Urteko gai garrantzitsuenen kronikak, aurrera begirako ikuspegia eta ARGIAko onena.
Eguneroko laburpena emailez. Eguneko onena, zure posta elektronikoan.
ARGIA.eus webgunea: albisteak, astekariko artikuluak, euskarazko milaka eduki multimedia kanalean, blogak...
Laugarren pausoa
Sartu datuak
Ordaintzailearen datuak erakundearen berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta erakundea desberdinak direnean soilik betetzeko.
Ordaintzailearen datuak kolektiboaren berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta kolektiboa desberdinak direnean soilik betetzeko.
Zenbat kidek egiten duzue bat ARGIArekin?
Kopurua:
Kolektiboaren materiala ARGIAko komunitateko kideen artean ezagutzera eman eta zozketatzeko prest al zaude?
Zer eskaintzeko prest zaudete?
Ordaintzailearen datuak kolektiboaren ordezkariaren berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta kolektiboaren ordezkaria desberdinak direnean soilik betetzeko.
Zenbat kidek egiten duzue bat ARGIArekin?
Kopurua:
Kolektiboaren materiala ARGIAko komunitateko kideen artean ezagutzera eman eta zozketatzeko prest al zaude?
Zer eskaintzeko prest zaudete?
Ordaintzailearen datuak norbanakoaren berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta harpideduna pertsona bera ez denean soilik betetzeko.
Bosgarren pausoa
Bete ordainketaren datuak
SEPA sistemara egokitzeko segidan aipatzen ditugun banku datuak beharrezkoak dira: IBAN 4 digituak eta ohiko 20 digituak. IBAN digituak bankuaren webgunean edo sukurtsalean lor daitezke.
ES

Komunikazio Biziagoa S.A.L.-ek

Laboral Kutxan: ES16 3035 0036 14 0360048647

Nafarroako Rural Kutxan: ES50 3008 0148 61 3003756727

Hendaiako Credite Mutuel-en: FR76 1027 8022 81 0002011830 143

dituen kontuetan (Bidal iezaguzu ordainagiria postaz eta berehala zerbitzatuko zaizu).