kronologia

19801980, Bilbo - Hizkuntzaren oinak | 1980, Donostia - Amuriza


Euskararen alde ofentsiban | Euskaltzaindia ala politikal-tzaindia | Euskalarien jardunaldien ondoren


1980ko iragarkiak

Gure Mendea